แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข
(คุณหมอกิ่ง)

Dr JUTHATIP YINGCHAROENPASUK

   การศึกษา / Education

         – แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.บ.)

  เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

      ว.28818

   Certificate

 • – Certificate of Participation The 2nd International Symposium on Cosmetic and Health Innovation 2008

 • – Certificate of Attendance Thread Rejuvenation Training 2012

 • – Certificate of Attendance The Scientific Program International Congress of Aesthetic Dermatology 2012 – Certificate of Attendance Cosmetic Engineering Innovated Fine Threads Lifting and Skin Rejuvenation 2012

 • – Certificate of Attendance New Era of Dermal Filler in Aesthetics 2012

 • – Certificate of Attendance 3D UVL Basic Facial Training Program Dermaster Korea 2012

 • – Certificate of Attendance 2nd Internation Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine “Caderver Live Demonstration Course on Botulium Toxin,Fillers and Thread Lifting 2012

 • – Certificate of Attendance 3nd International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine 2013

 • – Certificate of Attendance DNC Academy HA Filler Advanced course, Korea 2013

 • – Certificate of Attendance The Art and Science of Dermal Filler Injection on Caderver Training Course MedicalMap Academy

   

  พ.ญ.จุฑาทิพย์ ยิ่งเจริญพาสุข 

   Dr JUTHATIP YINGCHAROENPASUK

 

คุณหมอกิ่ง